คติพจน์ประจำค่ายลูกเสือวชิราวุธ
คติพจน์ประจำค่ายลูกเสือวชิราวุธ คือ “ ทนุโต เสฏ โฐ มนุสฺเสสุ ”
ผู้ที่ได้ฝึกตนดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์