การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ

 

กองการลูกเสือ ได้มีการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือประเภท ต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร ดังนี้

๑ วิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น เดิมภาษาอังกฤษเรียกว่า Preliminary Training Course ( P.T.C. ) เดี๋ยวนี้เปลี่ยนหลังสูตรและเรียกชื่อใหม่เป็น
Basis Unit Leaders Training Course ( B.T.C. )
หมายเหตุ มอบหมายอำนาจให้เขตการศึกษาเป็นผู้ ให้เลขรุ่นและจัดการฝึกอบรมเองได้ ตั้งแต่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒

๒ วิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นวูดแบดจ์หรือขั้นความรู้ชั้นสูง
เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๓
เดิมในภาษาอังกฤษเรียกว่า Wood Badge Training Course
เดี๋ยวนี้เปลี่ยนหลักสูตรและเรียกชื่อใหม่เป็น
Advance Unit Leader Training Course ( A.T.C. )
๒.๑ วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง
รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ชนิด ๒ ท่อน
๒.๒ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง
รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ชนิด ๒ ท่อน
๒.๓ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ชนิด ๒ ท่อน
๒.๔ วิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง
รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ชนิด ๒ ท่อน
๒.๕ วิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง
รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ชนิด ๒ ท่อน

๓ วิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม
เดิมภาษาอังกฤษเรียกว่า
National Trainers Course ( N.T.C )
เดี๋ยวนี้เปลี่ยนหลักสูตรและเรียกชื่อใหม่เป็น
Advance Leader Training Course ( A.L.T.C. )
รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ชนิด ๓ ท่อน
และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยผู้ ให้การฝึกอบรม (A.L.T. )

๔ วิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม
เดิมภาษาอังกฤษเรียกว่า
National Trainers the teamCourse ( I.T.T.C )
เดี๋ยวนี้เปลี่ยนหลักสูตรและเรียกชื่อใหม่เป็น
Leader Training Course ( L.T.C. )
รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ชนิด ๔ ท่อน
และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าผู้ ให้การฝึกอบรม ( L.T. )
การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ