โชนที่ใช้สำหรับการฝึกอบรม

1. ค่ายวิสุทธารมณ์ ใช้สำหรับอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

                -ขั้นความรู้เบื้องต้น  Basic Unit Training Course   (B.T.C.)

                -ขั้นความรู้ชั้นสูง  Advance Unit Leader Training Course (A.T.C.)

                -ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ

               Assistant Leader Trainers Course (A.L.T.C.)

                -การฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ (Special Course) เช่น วิชาบุกเบิก แผนที่-เข็มทิศ 

               ระเบียบแถว การบันเทิงในกองลูกเสือ เป็นต้น

ค่าใช้จ่าย

                -หลังละ 300 บาท / คืน / หลัง  (1 หลัง นอนได้ 10 คน)

                -มีทั้งหมด 10 หลัง จำนวนที่รับได้ 100 คน

อุปกรณ์ในที่พัก

                -เตียง ที่นอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปู ปลอกหมอน มุ้ง

ห้องอบรม

                -ด้านหน้ามุขตึกอำนวยการ มีเก้าอี้ พร้อมอุปกรณ์โสต

                -ค่าใช้จ่าย วันละ 500 บาท

ห้องประชุม

                -ห้องประชุมวิทยากร / ทีมงาน / เป็นห้องแอร์

                -วันละ 500 บาท                                 

 2. ค่ายสุวรรณบล  ใช้สำหรับอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

                -ขั้นความรู้เบื้องต้น  Basic Unit Training Course   (B.T.C.)

                -ขั้นความรู้ชั้นสูง  Advance Unit Leader Training Course (A.T.C.)

                -การฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ (Special Course) เช่น วิชาบุกเบิก แผนที่-เข็มทิศ 

               ระเบียบแถว การบันเทิงในกองลูกเสือ เป็นต้น

มีจำนวน                             10  หลัง ๆ ละ 10 คน  รวม 100 คน

ค่าใช้จ่าย                             หลังละ 300 บาท / คืน / หลัง           

อุปกรณ์ในที่พัก               ที่นอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปู ปลอกหมอน มุ้ง

ห้องอบรมและประชุมวิทยากร

                -ใช้หอประชุมวิจักขณะ

                -มีเก้าอี้ พร้อมอุปกรณ์โสต

                -ค่าใช้จ่ายวันละ 500 บาท

 3. ค่ายพ่วงบุตร  ใช้สำหรับฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

                -ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ

               Assistant Leader Trainers Course (A.L.T.C.)

                -คอร์สพิเศษ (Special Course)

ลักษณะบ้านพักมี  5  หลัง

                -เป็นบ้านพักรวม มุ้งลวดพัดลมหลังละ 12 คน รวม 60 คน

                -มีอุปกรณ์เครื่องนอน ที่นอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปู

                -มีห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ติดตัวอาคารด้านนอก

                -ที่ตั้งอยู่บนเชิงเขาสวยงาม

สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ

                -ห้องประชุมไม่เกิน 50 คน พัดลม วันละ 500 บาท

                -มีโรงอาหาร

                -ที่ประชุมกลุ่ม 5 กลุ่ม

                -ห้องน้ำรวม 1 หลัง

                -บ้านพักวิทยากรเชิงเขา 14 ที่

                -พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6

ค่าใช้จ่าย

                -หลังละ 500 บาท / คืน / หลัง

 4. หมู่บ้านแปดเหลี่ยม  ใช้สำหรับฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

                -ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือ

               Leader Trainers Course (L.T.C.)

                -คอร์สพิเศษ (Special Course)

                -ฝึกอบรมกลุ่มสัมพันธ์ของส่วนราชการและเอกชน

ลักษณะบ้านพักมีจำนวน  6  หลัง

                -เป็นบ้านพักรวมแปดเหลี่ยม 8 เตียง รวมหลังละ 8 คน รวม 48 คน

                -เป็นห้องปรับอากาศ

                -ห้องน้ำ 2 ห้อง ในอาคาร

                -ห้องอาบน้ำ 2 ห้อง ในอาคาร

ค่าใช้จ่าย

                -หลังละ 1,000 บาท / คืน / หลัง

ห้องอบรม       

                -ใช้อาคารชะตาบุญสูง (ปรับอากาศ) วันละ 500 บาท

                -ห้องประชุมของค่ายวิสุทธารมณ์ (ดูรายละเอียดค่ายวิสุทธารมณ์)                          

 5. ตึกเอนกประสงค์  (ตึกอภัย  จันทวิมล)

                -ห้องอบรม สัมมนา เฉพาะไม่ค้างแรม

                -ห้องปรับอากาศแอร์ใหญ่ 4 ตัว

ลักษณะภายใน

                -มีเก้าอี้แลดเชอร์ 170 ตัว

                -รับได้ 170 คน

                -อุปกรณ์โสตจะต้องนำไปติดตั้ง

ค่าใช้จ่าย

                -วันละ 4,000 บาท