วัตถุประสงค์  
การสร้างค่ายลูกเสือวชิราวุธมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ๔ ประการ

 

 


 

. เพื่อใช้เป็นที่ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้ที่ลูกเสือ ทุกระดับ กับนำเอาระเบียบแบบแผนละวิธีการฝึกอบรมของค่ายลูกเสือวชิราวุธไปใช้ในการฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชา  และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร

๒. เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับให้ลูกเสือทุกประเภททั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค ได้มาอยู่ ค่ายพักแรม และได้รับการฝึกอบรมในทางปฎิบัติด้วยการทำจริงตาม วิธีการของลูกเสือ

๓.เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับศึกษา ทดลอง และค้นคว้าในด้านวิชาการ ต่าง ๆ ของลูกเสือ

๔ เพื่อใช้เป็นสถานที่ สำหรับจัดให้มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ