ประวัติการก่อสร้าง

พระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช พระราชทานบรมราชานุญาตให้คณะลูกเสือแห่งชาติ และผู้ที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สร้างพระบรมรูปนี้ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๖๐ ปี ของคณะลูกเสือไทย เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๑๔
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีเททอง เมื่อวันที่  ๕ กรกฎาคม ๒๕๑๔
สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา ฯ ทรงประกอบพิธีเททอง เมือวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๑๖
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๖